Om Åben Dialog og Åbenhedspris 2008

I 2008 indstillede jeg psyk. afd. P1 i Svendborg, og "Projekt Åben Dialog" til Region Syddanmarks Åbenhedspris.
Prisen gives hvert år f.eks. til en afdeling, eller en institution, der praktisere værdierne
åbenhed, dialog og borgerinddragelse. Og netop de 3 værdier, havde jeg igennem mit møde med Åben Dialog under min indlæggelse, så meget mærket og oplevet, at jeg simpelt hen var nødt til at indstille dem til prisen.
De blev nummer 3 🙂 Det var virkelig en stor dag, og jeg var med til overrækkelsen.

I ansøgningsskemaet skulle jeg beskrive projektet og dermed jo Åben Dialog. - Jeg har kopieret meget af det jeg skrev i ansøgningen, og indsat her, for det er den mest fyldestgørende beskrivelse jeg nogensinde har skrevet om Åben Dialog. Og jeg tror det er rimeligt forståeligt for mennesker der måske ikke kender noget til Åben Dialog i forvejen. - Dem der modtog  ansøgningen har da i hvert fald forstået det, for ellers var afd. P1 og "Projekt Åben Dialog" nok slet ikke kommet i betragtning til prisen overhovedet 🙂 

Der står godt nok kort beskrivelse af projektet, men det er svært at beskrive Åben Dialog kort, så helt kort er det altså ikke
😀

___________________________________________________________________
Kort beskrivelse af projektet:

___________________________________________________________

Kort fortalt, - eller så kort som jeg nu kan gøre det, - er Åben Dialog en anden måde at samtale
/kommunikere på, - en anden tænkning og en anden tilgang til det enkelte menneske/patient, samt vedkommendes netværk.

Åben Dialog tankegangen, er bl.a. udviklet af finnen Jaakko Seikkula og hans team i psykiatrien i Vestlapland i Finland. - Åben Dialog er også kendt som Vestlaplands-modellen.

På afd. P1 har de valgt at tilpasse Åben Dialog tankegangen og principperne bag, så de passer til de lokale forhold.

 

  - Ligeværdighed, ydmyghed, forståelse og respekt er alle nøgleord i Åben Dialog tankegangen, og i praktiseringen af den.  

 

Denne tankegang, disse principper og praktiseringen af dem, går især ud på, at inddrage patienten og de pårørende/netværket, på en måde så alle føler sig set og hørt i behandlingen. - Der bliver taget udgangspunkt i patientens og netværkets vilkår, behov og virkelighed, - de bliver tænkt ind på lige fod med de professionelles erfaringer og tanker, om mulighed for behandling. Hvilket vil sige, at de professionelle møder patienterne og netværket ”fra en ikke vidende position”, og med en respekt og ydmyghed over for den viden og de erfaringer patienterne og netværket selv besidder.

De professionelle gør sig på den måde ikke til eksperter på patienternes liv, men møder dem ligeværdigt, og det er netop med til, at skabe grobund for et bæredygtigt samarbejde der går begge/alle veje, - og til størst mulig gavn for alle implicerede.

 

I dette ligeværdige samarbejde, kommer de professionelle dermed ikke til at sidde alene med følelsen af, at ansvaret for patienternes bedring udelukkende hviler på deres skuldre. Og patienternes inddragelse og det at de er en vigtig og ligeværdig del af dialogen, er med til, at give dem medansvar på en måde de kan honorere og vokse med undervejs. - De sidder ikke udelukkende overfor en autoritet eller myndighedsperson i form af f.eks. en læge, psykiater, psykolog, - en uddannet ekspert, - men overfor en ligeværdig person der skaber mulighed for dialog frem for monolog. Og som bruger sin uddannelse uden at der bliver skabt den kløft af afstand, som professionel på den ene side og patient på den anden side, meget nemt kan komme til at skabe.

Som patient gør det en forskel, at blive mødt i ”øjenhøjde”. - Det gør en forskel, at de professionelle har brug for den viden, og de erfaringer man har om sig selv og om sit liv. - Det gør en forskel, at blive inddraget på lige fod med dem, der plejer at fremstå som de eksperter der ved bedst. - Og det gør en forskel, at de professionelle har en ydmyghed og respekt i forhold til, at de ikke kan vide hvad der er det bedste for den enkelte patient. - Måske ved patienten i første omgang heller ikke selv hvad der er det bedste, men muligheden for at finde frem til det, er så meget større igennem Åben Dialog.

 

I Åben Dialog bliver der aldrig taget beslutninger uden patienten selv er til stede. - Der bliver ikke tolket og konkluderet, eller bestemt på konferencer eller møder, hvor patienten ikke selv deltager, hvad der skal/kan stilles op med den enkelte, eller hvilken behandlingsform der evt. måtte være bedst for vedkommende. - Patienten er medinddraget i sin egen behandling hele vejen igennem, - patienterne har hver især en vigtig funktion, og er en medvirkende faktor til, at finde frem til hvad den rette hjælp og støtte måtte være for den enkelte. - Hvilket er med til, at finde ind til de ressourcer, følelser og behov der måske, nok i første omgang, er skjult bag sygdommens symptomer, - men som i kraft af, at man bliver mødt på denne måde, - igennem Åben Dialog, og inddragelse, netop får mulighed for at komme frem og blive styrket.

- Det at blive mødt igennem Åben dialog er med til, at fremme modet, styrken, og de nødvendige ressourcer for at vellykket behandling og varig heling/bedring meget bedre kan lykkes.

- Det at man som patient, oplever at kunne bidrage med noget konstruktivt til de professionelle, så de kan blive endnu bedre til at yde, for den enkelte patient, den rette hjælp, skaber det nødvendige medansvar, der i sidste instans kan føre til, at det fulde ansvar, for eget liv, igen kan tages. - Og det er derudover med til, at mindske risikoen for, at man føler sig overset og overhørt, - gemt og glemt bag den fokus på sygdom, diagnoser og symptomer, der som oftest kan være under indlæggelser. - Det er med til at mindske risikoen for, at føle sig set på, og behandlet som udelukkende en syg, andre nok skal tage sig af og behandle. Hvilket samtidig med også, kan være med til at mindske risikoen for opgivelse, og for mistet håb i patienten.

Åben Dialog er med til at mindske risikoen for ”svingdørspatienter”. - Er med til at mindske risikoen for, at mennesker/patienter bliver ”formet” af de ”kasser” de bliver anbragt i, - at diagnoser og ”patientroller” i værste tilfælde bliver en kompensering eller erstatning for selve det, der er livet, - for trivsel og livskvalitet.

 

- Når værdierne åbenhed, dialog og inddragelse bliver praktiseret ud fra Åben Dialog principperne, går ingen professionelle ”foran” patienterne og ”baner vejen” for dem - fratager dem ansvaret, og kommer i deres bedste mening og forsøg på at hjælpe, måske i stedet til, at være med til at afvikle, frem for at udvikle.

- Går ingen professionelle ”bagved” patienterne og ”skubber på” - og kommer måske til, at forcere behandlingen, i deres afmagt over at blive pålagt et ansvar af patienter og pårørende, der er vant til, at de professionelle er dem der skal gøre raske, - helbrede og fjerne ethvert ubehag.

- Og patienterne og de pårørende føler, ved at blive mødt på denne måde, slet ikke det samme behov for, at fralægge sig ansvaret, - give det til de professionelle. - For her bliver de alle set og hørt og får mulighed for at tale om hvad end der måtte føles som det vigtigste, - og blive mødt og støttet i lige netop det.

- Her bliver det ligeværdige samarbejde vigtige skridt på vejen til, at kunne blive autoriteten i eget liv igen.

- Og her kan de pårørende/netværket, i patientens udvikling, vækst og bedring, opleve selv at kunne ånde lettet op, og trække vejret mere frit. - For i og med de også får mulighed for at blive inddraget, står de ikke blot som koblet af, - som tavse vidner på sidelinjen, afmægtige og uden mulighed for, at få talt om alt det der er vigtigt og fylder i dem, - så som skyldfølelse, angst og overansvarlighed. - De bliver også set og hørt.

 

Åben Dialog favner altså hele vejen rundt, - patienter, pårørende, og de professionelle.

______________________________________________________________________
Ja det var jo så noget om selve Åben Dialog, som jeg har forstået/oplevet det, og kan finde ud af at forklare det med ord, på sådan en rimelig neutral måde, tror jeg 🙂  

Jeg skulle også beskrive hvilke erfaringer fra Projektet, der kunne gives videre. - De kommer her, for de kan måske også være relevante for nogen af jer, der læser med her 🙂
_________________________________________________________________________________
Hvilke erfaringer fra projektet kan I give videre til andre afdelinger/institutioner?
_______________________________________________________________________
De erfaringer jeg kan give videre, er mest af alt mit eget eksempel, - den forskel det har været for mig, at blive mødt igennem Åben Dialog, - igennem inddragelse, ligeværdighed, respekt og ydmyghed, - kontra det jeg har oplevet i den mere gængse psykiatri, og også andre former for behandling.

 

Jeg har været svingdørspatient i psykiatrien mere eller mindre siden 1993. - Jeg har prøvet ret mange forskellige behandlingsforsøg og former, og også mangel på samme. Jeg er ”velbevandret” både i det etablerede system, og også i den privatpraktiserende og til tider såkaldte alternative verden. - Jeg vil ikke drage sammenligninger mellem disse vidt forskellige behandlingsformer, men de fællestræk der er, synes jeg er vigtige at fremhæve. - For begge steder har jeg mødt professionelle behandlere og terapeuter, der i deres bedste forsøg på, og ønske om, at hjælpe mig, i stedet kom til at gøre det modsatte. - Begge steder har jeg siddet overfor autoriteter, overfor eksperter der på hver deres område, var uddannet til at vide bedst, - og dermed også til, at have en mening om, hvad der måtte være det bedste for mig. 

Jeg er undervejs blevet ”udstukket mange veje at følge”, og er ”faret vild” lige så mange gange. - ”Faret vild” i andres meninger, tolkninger og konklusioner om ”hvilken vej” der var den rigtige for mig, - eller i den afmagt der blev skabt, både i mig og i dem, når det eneste der lykkes, var at ”fare vild”.

Jeg er blevet forsøgt ”samlet op” i psykiatrien, når ”vildfarelsen” i den alternative verden fik for store konsekvenser, - blot for at ”fare ligeså meget vild” der også, - bare ud af en ”anden vej”.

 

Jeg har i psykiatrien oplevet tvang, - at ansvaret totalt blev taget fra mig, - og det direkte modsatte, at alt var op til mig selv. - Jeg har oplevet at blive ignoreret, måske fordi ingen vidste hvad de ellers skulle stille op med mig, og jeg har oplevet at blive overvåget bag låste døre, måske også fordi ingen vidste hvad de ellers skulle stille op med mig.

Jeg har oplevet, - hvad der mest af alt jo er kutyme i den gængse psykiatri, professionelle holde møder bag min ryg, - på konferencer indbyrdes finde frem til, hvad der måtte være bedst for mig, (uden nogensinde at spørge mig). Det de fandt frem til og besluttede, kom de så og præsenterede for mig bagefter, med en vis forventning om, at jeg ”frivilligt” samarbejdede. - Et samarbejde der udelukkende kunne blive på deres præmisser, og som, hvis jeg ikke formåede at efterleve det, stemplede mig som en usamarbejdsvillig patient der spolerede behandlingen. - Alt i alt misforståelser, - misforstået hensyntagen, der i stedet blot var med til at forstærke og forværre min tilstand, - føre mig endnu mere på ”vildspor”, - og som jeg ser det, - også førte dem der forsøgte at hjælpe mig på ”vildspor”.

 

Jeg har erfaret igennem Åben Dialog, at samarbejde går begge veje, og netop handler om at blive inddraget, frem for blot at få trukket andres meninger og beslutninger, og veje at gå, ned over hovedet. - Den erfaring synes jeg er særdeles vigtig at give videre til andre
afdelinger/institutioner.

Igennem mine oplevelser og erfaringer med Åben Dialog, kan jeg kun anbefale at hele denne tankegang og tilgang til mennesker, udbredes overalt i psykiatrien. - Sådan set alle steder hvor professionelle/ansatte og patienter/klienter/brugere/borgere sidder overfor hinanden.

 

Derudover er alt det jeg har skrevet i dette ansøgningsskema om Åben Dialog, vigtige punkter og erfaringer at give videre. - Det har givet mig et liv udenfor ”murene”, - det har hjulpet mig til at finde min vej - og jeg er ikke den eneste der er blevet hjulpet. - Jeg er bare et eksempel på en erfaring, jeg meget gerne vil give videre og dele med andre. - Jeg håber det er lykkes.
______________________________________________________


Og jeg håber også det er lykkes i forhold til jer, der har læst med så langt som hertil 🙂 - Tak fordi I stadig "hænger på" 🙂

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Bente Vester | Svar 26.09.2012 22:05

Hej Pernille! Hvor er det dejligt at læse dine "sider"! Vi mødte hinanden kort i 2006 i Svendborg, og nu glæder jeg mig til at møde dig igen d 6 på frederiksber

Lykke | Svar 22.05.2011 18:57

En meget fin og vigtig beskrivelse. Gid "Åben Dialog" må blive udbredt til mange andre steder. Ikke bare psykaitirske afdelinger, men alle offentlige inst. Kh

Pernille 22.05.2011 23:30

Tusind Tak Lykke, - og jeg ønsker det samme som dig, - at "Åben Dialog" må blive udbredt til mange andre steder også Kh. herfra mig

Hervé MARIE | Svar 08.01.2011 23:01

Tak for dit arbejde og god vind

Pernille 22.05.2011 23:26

Tusind Tak, - har jeg slet ikke fået skrevet tilbage og sagt, - før nu

Charlotte | Svar 06.11.2010 01:59

Hej Pernille, meget fin beskrivelse! og skøn oplevelse at se dig og Elisabeth på konf. i torsdags. Jeg er meget inspireret.

Pernille 08.11.2010 01:40

Hej Charlotte og Tak skal du ha', - det glæder mig meget

Ane | Svar 01.07.2010 12:54

Hej Pernille
Dejligt at høre din "historie" og godt for alle os, der mener Åben Dialog blandt meget andet er vejen frem.

Pernille 02.09.2010 18:57

Hej Ane og Tak for din hilsen her Det er altid så dejligt med kommentarer fra jer der "kigger" forbi her

Jette | Svar 14.12.2009 23:20

godt beskrevet og Pernille du kommer til at give din erfaring videre,

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

12.11 | 12:03

Hej My.

Jeg er tilfældigt faldet over dit website, og synes du skriver på en følsom og ærlig og charmerende måde. Med ønsket om ALT GODT FOR OS ALLE.

...
15.11 | 10:40

1000 tak Benedikte 💗💗💗

...
13.11 | 17:32

Hej My
Sikke en flot og interessant hjemmeside.
Vi tales ved.
Kh. Benedikte

...
08.08 | 10:41

Tak fordi du lader mig være en del af din verden <3

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE